nieuws-09-02-2016

nieuws-09-02-2016

Kwaliteitsborging voor het bouwen levert geld op

 

Dit blijkt uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor de bouw (EIB) in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).  Het totale maatschappelijke saldo bedraagt € 1,7 miljard onderverdeeld in drie elementen:

  1. procesversnelling en meer zekerheid
  2. bouwbesluittoetsvrije bouwwerken
  3. verschuiving toetsing naar private partijen

 

Procesversnelling en meer zekerheid

In de huidige situatie dient de aanvrager een compleet uitgewerkt plan in te dienen bij het bevoegd gezag. In de praktijk blijkt dat het ontwerp hierna nog meerdere malen wijzigt, gemiddeld gaat het om vier ontwerpen. Door de toetsing af te stemmen op het verloop van het bouwproces kan gemiddeld met één ontwerp minder worden volstaan. Het niet voldoen aan het Bouwbesluit levert in het huidige stelsel een aanhouding of afwijzing van de vergunning op, dat betekent vertraging en onzekerheid. Doordat in de nieuwe situatie voor het afgeven van de omgevingsvergunning niet langer vooraf op het voldoen aan het Bouwbesluit getoetst wordt, levert dit minder vertraging op. Gemiddeld gaat het naar verwachting om een versnelling van de doorlooptijd van gemiddeld vier weken per project. Het gaat in totaal om een effect met een netto contante waarde van € 670 miljoen. 

 

Naast kortere doorlooptijden neemt door het nieuwe stelsel ook de onzekerheid rond de doorlooptijden af. Het afgeven van de omgevingsvergunning en daarmee ook de start van de bouw is niet langer afhankelijk van de toets van het ontwerp op het Bouwbesluit. Daarnaast vindt tijdens de bouw toetsing plaats op momenten die zijn afgestemd op het bouwproces. Het bouwproces wordt hierdoor beter voorspelbaar en beter beheersbaar. Dit zorgt voor een additioneel effect met een geschatte waarde van € 170 miljoen.

 

Bouwbesluittoetsvrije bouwwerken

Een belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is de vrijstelling van de toets op het Bouwbesluit voor kleine bouwwerken met een laag risico, zoals aanbouwen, dakkapellen en verbouwingen waarbij de draagconstructie en de brandcompartimentering niet wordt aangetast. Voor deze categorie bouwwerken, die in de huidige situatie 60% van de huidige vergunningen betreft, behoeft in de toekomst geen wettelijke toetsing meer plaats te vinden. Hiermee is in de praktijk een belangrijk efficiencyvoordeel te behalen. In totaal gaat het om kostenbesparingen van € 790 miljoen, waarvan € 440 miljoen voor de opdrachtgevers en € 350 miljoen voor gemeenten.

 

verschuiving toetsing naar private partijen

De verschuiving van de toetsing naar private partijen zal een beperkte winst opleveren van € 100 miljoen, kortweg zijn de voor-  en nadelen de volgende:

  • Gemeenten besparen door het vervallen van de bouwplantoets (+ € 1,06 miljard)
  • aanvragers hoeven minder informatie aan te leveren bij de aanvraag van de omgevingsvergunning (+ € 190 miljoen)
  • inspanning van de private sector (- € 1,37 miljard)
  • kwaliteitsborging voor het bouwen levert een hogere kwaliteit op (+ € 420 miljoen)
  • Overige kosten (- € 200 miljoen)

Met name de kwaliteitswinst is een belangrijk punt in de kwaliteitsborging voor het bouwen. Het gaat hierbij om een hogere kwaliteit van het bouwwerk, verminderen van de faalkosten en een bewijsmiddel om de deugdelijkheid van het bouwwerk aan te tonen om hiermee later juridische claims en de daarmee samenhangende kosten te vermijden.  

 

Bron: MKBA wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

 

Uw vraagstukken, onze uitdaging!